Sosyal Medya

Genel

İhracatçılara verilecek destekler belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanan ihracat destekleri hakkında kararla bu kapsamda çeşitli alanlarda yapılacak destekleme miktar ve…

İhracatçılara verilecek destekler belirlendi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı kararı ekinde yayımlanan ihracat destekleri hakkında kararla bu kapsamda çeşitli alanlarda yapılacak destekleme miktar ve şartları belirlendi. Kararla bu alanda yayımlanmış birçok tebliğ ve karar yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, yüzde 50 oranında ve en fazla 4 yıl süresince şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin giderleri şirket başına yıllık 4 milyon TL’ye, bu şirketlerin sahip olduğu markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler ise 750 bin TL’ye kadar desteklenecek.

Teknoloji destekleri

Yurt dışında yerleşik şirketlerin ve markaları alımına gönderdik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler yüzde 50 oranında ve yıllık 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Bu şirketlerin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde bu destek 7,5 milyon TL’ye kadar çıkabilecek. Bu şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderleri için de TL cinsi kredilerde 5 puan, döviz ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı kapsayacak şekilde toplam 30 milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.

Krediler

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderlerinin tamamı destekleme kapsamında olacak.

Toplamda yüzde 50 oranında olmak üzere, tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin personel, makine, teçhizat ve yazılım giderleri 3 yıl süresince ve toplamda 5 milyon TL’ye kadar, gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tasarım hizmetine ilişkin giderleri de 3 milyon TL’ye kadar desteklenecek.

Marka Destekleri

Kararla ayrıca, marka ve TURQUALITY, çok kanallı zincir mağaza, UR-GE projesi kapsamında yapılacak desteklemeler, ihracat konsorsiyumu, sektörel ticaret heyeti ve alım, sanal fuar organizasyonu ile tasarım organizasyonu desteklerine ilişkin kural ve miktarlar da belirlendi.

Kararla belirlenen destek oranları; bakanlıkça belirlenen hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar, hedef sektörlerde olması durumunda ise 5 puan ilave edilerek uygulanabilecek. Ancak ödenecek destek miktarı her şartta desteğe konu giderlerin yüzde 75’ini aşamayacak.

Fuar desteği

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması ve en son düzenlenen yurt içi fuarda veya düzenlenen en son 3 fuardan en az 2’sinde;

a) Yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması,

b) Yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %10’un üzerinde

olması,

c) Toplam katılımcı sayısının en az 400 olması,

ç) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %10’un üzerinde

olması,

d) Katılımcılara tahsis edilen stant alanının en az 10.000 metrekare olması,

e) Yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stant alanının en az 300 metrekare olması, gerekli olacak.

Bir takvim yılında, destek kapsamına alınmış yurt içi fuarlar arasında belirli bir konuda fuar bulunmaması durumunda, birinci fıkrada yer alan 6 şarttan en az 4’ünü taşıması koşuluyla, o konudaki fuarlar arasından dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınacak.

İlk kez düzenlenecek yurt içi fuarlar destek kapsamına alınmayacak.

Yurt içi fuar katılımcıları tarafından yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura giderleri %50 oranında, 80.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım projelerine Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilecek ön uygunluğa istinaden, tanıtım giderleri %50 oranında, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 1.500.000 TL’ye kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri 500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt içi fuar organizatörleri aynı yurt içi fuar için azami 10 defa beşinci fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecek.

Yurt içi fuar katılımcıları bir takvim yılı içerisinde başlayan azami 3 fuar katılımı için dördüncü fıkra kapsamındaki destekten yararlanabilecek.

Yurt dışı şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği

Yurt dışında yerleşik şirketlerin/markaların alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenir. Yurt dışında yerleşik şirketin ileri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak nitelikte olması halinde destek limiti 7.500.000 TL’ye kadar çıkarılabilecek.

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 45.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 30.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamayacak.

Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde gerçekleştirilen faiz ödemelerine verilecek.

Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin veya yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami % 50’si esas alınacak.

Küresel tedarik zinciri desteği

Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında şirketlerin makine/ekipman/donanım/yazılım alımı; eğitim, danışmanlık ile sertifikasyon, test/analiz, ürün doğrulama giderleri 2 yıl süresince %50 oranında ve şirket başına 15.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bir şirketin 1 adet küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi desteklenecek.

Küresel tedarik zincirine yönelik olarak yurt dışı ana sanayiye orijinal parça üreten ve/veya tedarik eden şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerinin pazarlandığı yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Şirketler küresel tedarik zincirine yönelik depo kira ile depolama hizmetlerine yönelik gider desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Bir şirket üçüncü fıkradaki destekten en fazla 25 birim için yararlanabilecek.

Birim kira desteği

Şirketlerin Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri ile paylaşımlı ofislere ilişkin üyelik giderleri her bir birim başına yıllık 2.000.000 TL’ye kadar %50 oranda desteklenecek.

Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilecek.

Belirtilen destekten yararlanan şirketler bu maddede yer alan destekten yararlandırılmayacak.

Tanıtım desteği

Yurt dışı birimi bulunan şirketlerin, Türkiye’de üretilen ürünler ile ilgili yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri; %50 oranında ve yurt dışı biriminin bulunduğu her bir ülke için yıllık 2.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurt dışı biriminin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, %50 oranında ve yıllık en fazla 2.500.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusu yapmış şirketlerce Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım ve pazarlama giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 4.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Tanıtım desteğinden şirketler en fazla 4 yıl yararlandırılacak.

Eximbank’m uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği

Eximbank tarafından kullandırılan orta ve uzun vadeli yatırım malı niteliğindeki mal ihracatı alıcı kredilerinde (yurt içi ve/veya yurt dışı bankalar aracılığıyla kullandırılan alıcı kredileri ile alıcı veya bankasının kredi hesaplarında izlenen iskonto kredileri dâhil) Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farka tekabül eden faiz giderinin tamamı desteklenecek.

Bu Karara istinaden, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde sigorta kapsamına alman ve yıllık olarak düzenlenen reasürans anlaşması çerçevesinde reasüre edilen risklerden doğan tazminat ödemeleri neticesinde oluşan zarar rasyosunun takvim yılı bazında %60’ın üzerine çıkması durumunda, bu oranın üzerinde kalan tazminat tutarlarının reasürans anlaşmasında belirlenen Eximbank payına düşen giderlerinin yıllık en fazla 20.000.000 TL’ye kadar olan kısmı desteklenecek.

Bu karar kapsamında, Eximbank ihracat kredi sigortası programları dahilinde özellikle yatırım malı makina, teçhizat gibi orta ve uzun vadeli sigortaya konu spesifik nitelikteki mal ihracatının sigortalanmasına yönelik işlemlerde, Eximbank tarafından herhangi bir reasürör bulunamaması ve/veya reasürans tutarının yetersiz olması durumunda, Eximbank tarafından yapılan tazminat ödemelerinin reasüre edilemeyen kısmı %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Tasarım ve ürün geliştirme projesi desteği

Tasarım ve ürün geliştirme projesi kapsamında şirketlerin tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı, makine/ekipman/alet/teçhizat/malzeme, yazılım ve internet sitesi üyeliğine ilişkin giderleri, 3 yıl süresince %50 oranında ve toplamda 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Bir şirketin 1 adet projesi desteklenir. Proje süresi projenin performansına göre 2 yıl daha uzatılabilecek.

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği

Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin yurt dışında tanınmaları ve markalaşmaları amacıyla marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili ve marka tescilinin yenilenmesi/korunması giderleri, yurt dışı birim kira, temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari çalışmaları ile birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri, istihdam giderleri, danışmanlık, fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderleri, 4 yıl süresince %50 oramnda ve yıllık 5.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin alacakları tasarım hizmetine ilişkin giderleri, 5 yıl süresince %50 oranında ve yıllık 3.000.000 TL’ye kadar desteklenecek.

Marka ve TURQUALITY® desteği

Marka destek programı kapsamına alman şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti, birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri 4 yıl süresince %50 oranında desteklenecek.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alman şirketlerin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tescili, pazara giriş belgesi, ruhsatlandırma, istihdam, danışmanlık giderleri ile destek kapsamına alman markalı ürünlerine ilişkin gelişim yol haritası çalışmaları, yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma, pazar araştırması çalışması ve raporları, klinik test işlemleri, tanıtım, fuar, depolama hizmeti ve birim kira/temel kurulum/konsept mimari çalışma ve franchise giderleri %50 oranında desteklenecek.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin/markaların hedef pazarlara yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri, her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenecek.

TURQUALITY® destek programı kapsamına alman şirketlerin/markaların kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik faaliyetlerine ilişkin giderleri ile istihdam giderleri, ilk 5 yıllık dönemi için desteklenecek.

Marka destek programı kapsamında desteklenen şirketlerin/markaların, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmaları halinde, bu şirketler/markalar ikinci fıkra kapsamında belirtilen desteklerden Marka Destek Programı kapsamında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle yararlanacak.

TURQUALITY®/marka destek programına alınan ve bu madde kapsamında desteklenen şirketler/markalar destek süreleri boyunca 3 üncü, 4 üncü, 5 inci, 6 ncı, 7 nci maddeler ve 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası ile 11 inci, 12 nci, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 18 inci ve 19 uncu maddelerde yer alan desteklerden yararlandırılmayacak.

Program kapsamına girdikten sonra çoğunluk hisselerinin (%50’den fazlası) satılması halinde, TURQUALITY®/marka destek programı çerçevesinde desteklenen markanın, program kapsamındaki kurumsallaşmaya yönelik projeleri ile hedef pazarlarda markalaşmaya yönelik faaliyetlerinin sürdürüleceğine ilişkin devir alan şirket tarafından devir işlemini müteakip en geç 2 ay içerisinde bir taahhütname verilir. Bakanlığın aksi yöndeki tespiti veya söz konusu taahhütnamenin süresi içerisinde verilmemesi halinde ilgili marka destek programı kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış başvuruları reddedilecek.

32 nci maddede yer alan haller hariç olmak üzere, Bakanlık tarafından TURQUALITY® destek programı kapsamından çıkarılan veya kendi talepleri ile destek programı kapsamından çıkan firmalar, kapsamdan çıktıkları/çıkarıldıkları tarihten itibaren en az 2 yıl sonra TURQUALITY® destek programı kapsamına alınmak üzere başvuru yapabilecekler.

Satın alınan yabancı markalar bu madde çerçevesinde desteklenmeyecek.

 

Devamı: https://www.patronlardunyasi.com/haber/Ihracatcilara-verilecek-yeni-destekler-belli-oldu/268114

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler