Sosyal Medya

Genel

Kamu İhale Yasası’na yeni düzenleme!

Kamu İhale Yasası’nda yapılması planlanan düzenlemeler, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlandı ve sektör temsilcileriyle paylaşıldı. İstisnaları sınırlayan düzenleme, ihaleye katılacaklar…

Kamu İhale Yasası’na yeni düzenleme!

Kamu İhale Yasası’nda yapılması planlanan düzenlemeler, Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlandı ve sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

İstisnaları sınırlayan düzenleme, ihaleye katılacaklar için sertifikasyon sistemi kurulabilmesini öngörüyor. İhale yöntemlerine “yenilikçi işbirliği usülünü” de ekleyen düzenlemeye göre, aşırı düşük teklif veren istekliler sigorta şirketi teminatıyla ihaleye katılabilecek.

YENİLİKÇİ İŞBİRLİĞİ

Taslak metne göre, yenilikçi bir mal, hizmet veya yapım işinin geliştirilerek alınmasına ihtiyaç duyduğu hallerde, bir veya birden fazla istekliyle işbirliği yapılabilmesi için “yenilikçi işbirliği usülü” uygulanacak. Böyle bir alımda, fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurların da dikkate alınması zorunlu olacak.

Yeterlik değerlendirmesinde, adayların araştırma, yenilikçi çözümleri geliştirme ve uygulama alanındaki kapasitelerine bakılacak. Yeterlikleri tespit edilen adayların tamamı görüşmeye çağrılacak. İdare yenilikçi işbirliğini tek bir ortakla ya da araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunan birkaç ortakla kurabilecek. Kamu ihalelerine katılacakların yeterliliklerinin tespiti için sertifikasyon sistemi kullanılabilecek. Sertifikasyon sistemleri alımın türü, konusu, niteliği ve miktarı, adayların nitelikleri ya da yaklaşık maliyeti gibi kriterleri dikkate alarak oluşturulabilecek.

SİGORTADAN TEMİNAT

Aşırı düşük teklif sahiplerine “performans teminatı içeren kefalet senedi teklifi” sunma imkânı getiriliyor. Böylece bir sigorta şirketinin, senedi sunan isteklinin işi tamamlayamaması durumunda onun yerine tamamlamayı garanti etmesi halinde, fiyatı aşırı düşük olan isteklinin teklifi geçerli kabul edilebilecek.

MADDEDE REVİZYON

İdarelerin pazarlık yöntemiyle yaptığı ihalelerin en büyük dayanak noktasını doğal afet ve öngörülemeyen durumları içeren Kamu İhale Yasası’nın 21. maddesinin b bendi oluşturuyor. Bu bentte yapılacak değişiklikle ise, yapım tekniği açısından özellik arz eden haller bu maddenin kapsamından çıkacak. Mal, hizmet alımlarının yanı sıra yapım işleri de 21b’le yapılabilecek. Ayrıca önceden öngörülemeyen durumlarda “idarenin kusurunun olmaması” şartı aranacak.

İhaleye katılamayacak olanların kapsamı da genişletiliyor. Taslağa göre, terörizmin finansmanı, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, resmi veya özel belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve insan ticareti suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar da ihalelere katılamayacak.

İSTİSNALAR SINIRLANDIRILIYOR

TASLAK metinle istisnalar da sınırlandırılıyor. Buna göre idarelerin yabancı ülkelerdeki kuruluşlarının mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, uluslararası anlaşmalar gereğince sağlanacak dış finansman ile yaptırılacak olan ve finansman anlaşmasında farklı usul ve esasların uygulanacağı belirtilen mal veya hizmet alımları ile yapım işleri, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarında faaliyet gösteren idarelerin alımları, bu alanlara ilişkin gizlilikle yürütülmesi gereken işler, borçlanmaya ilişkin hizmet alımları, özelleştirmede danışmanlık hizmeti alımları, yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferine yönelik alımlar, doğal afet, salgın hastalık ve benzeri hallerde ihtiyaç duyulduğuna ve stratejik önem taşıdığına Cumhurbaşkanı tarafından karar verilen mal alımları, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı olarak kurulan ofis ve başkanlıkların Türkiye’nin tanıtımı, finans kaynaklarının artırılması, teknolojik gelişim gibi alanlarda yapacakları alımlar, uluslararası organizasyonlara yönelik alımlar, araştırma-geliştirme projeleri alımları, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yapılan alımlar, deniz çevresinin petrol ve diğer zararlı maddelerle kirlenmesiyle ilgili acil durumlarda Kamu İhale Yasası’ndan muafiyet söz konusu olacak.

ŞİKÂYET DEĞİL İTİRAZ

KAMU İhale Kurumu’na ihalelerle ilgili şikâyet değil itiraz başvurusunda bulunulabilecek. Böyle bir durumda yaklaşık maliyeti 5 milyon liraya kadar olan ihalelerde beş bin lira, beş milyon-yirmi milyon TL arasındaki ihalelerde on bin lira, yirmi milyon-40 milyon TL arasındaki ihalelerde 20 bin TL, kırk milyon-80 milyon TL arasındaki ihalelerde 30 bin lira, seksen milyon ve üzerinde olan ihalelerde 40 bin TL başvuru teminatı alınacak. Başvuru reddedilirse teminat gelir olarak kaydedilecek.

 

Hacer Boyacıoğlu/Hürriyet

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler