Sosyal Medya

Finans

Varlık Fonu “Kağıtları”na Muafiyet

Bugün yayımlanan bir tebliğ ile yatırım fonlarının menkul kıymetlere yapabileceği yatırımlardaki bazı sınırlamalardan Varlık Fonu'nun ihraç edeceği para ve sermaye piyasası araçları muaf tutuldu.

Varlık Fonu “Kağıtları”na Muafiyet

Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları, yatırım fonlarına ilişkin esaslarda yer alan bazı sınırlamalardan muaf tutuldu. Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili tebliğ şöyle:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre TVF ihraçlarının muaf olacağı sınırlamalar ise Reuters ajansının haberine göre şöyle:

“Fonun toplam değerinin yüzde 10’undan fazlası bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev araçlara yatırılamaz. Bu oranın hesaplanmasında ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler dikkate alınmaz ve bu varlıklara yapılacak yatırımlar için birinci cümlede belirtilen oran yüzde 25 olarak uygulanır; bu fıkranın (b) bendinde yer alan sınırlama ise uygulanmaz.

Fon toplam değerinin yüzde 5’inden fazla yatırım yapılan ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam değeri fon toplam değerinin yüzde 40’ını aşamaz.

Fon toplam değerinin yüzde 20’sinden fazlası Kurulun finansal raporlama standartlarına ilişkin düzenlemeleri kapsamında, aynı grubun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz.

Fon portföyüne bir ihraççının borçlanma araçlarının tedavülde olan ihraç miktarının yüzde 10’undan fazlası dahil edilemez. Bu oranın hesaplanmasında ihraççının tüm borçlanma araçlarının, borçlanma aracının fon portföyüne dahil edildiği tarihteki tedavülde olan ihraç tutarının piyasa değeri esas alınır.”

 

Yüzde 35 Sınırı

Tebliğe göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve ipotek finansmanı kuruluşlarına halihazırda uygulanan yukarıdaki istisnalara TVF de eklenmiş oldu. Ancak TVF de bu kuruluşlar gibi “Tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin yüzde 35’ini aşamaz” sınırına tabi olacak.

Tebliğin diğer sınırlamalar başlıklı 24. maddesine eklenen yeni fıkraya göre, SPK fon türü bazında, fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin olarak tebliğde yer alan oranlardan farklı asgari ve veya azami oranlar belirleyebilecek.

Fon toplam giderinin üst sınırının belirlenmesi ve kamuya açıklanması başlıklı 33. maddeye ise SPK’ya fon türü bazında yönetim ücretinin üst sınırını belirleme olağanı tanındı.

SPK ‘NIN  “TEBLİĞ” HAKKINDAKİ AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası by tebliğin medya ve sosyal medyada tartışma konusu olması üzerine ayrı bir açıklama daha yayımladı. Bu açıklamada bu tebliğin amacı ve uygulaması hakkında bazı izahatlarda bulundu. İşte o biraz uzunca açıklamanın tam metni

“Türkiye Varlık Fonu Tarafından İhraç Edilecek Para ve Sermaye Piyasası Araçlarının
Yatırım Fonlarına İlişkin Yoğunlaşma ve İhraççı Sınırlamalarından Muaf Tutulmasına
İlişkin Açıklama

“Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin olarak açıklama yapma gereği duyulmuştur.

“i) Kurulumuzun III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Tebliğ) “Fon
portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar” başlıklı 17. maddesinin
birinci fıkrasında yer alan ihraççı ve yoğunlaşma sınırlarının (%10 ihraççı sınırı, %5’i geçen
ihraççıların toplamının %40’ı geçememesi gibi); Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen
para ve sermaye piyasası araçları için hâlihazırda uygulanmadığı,

“ii) Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Cumhurbaşkanlığına bağlı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi
A.Ş. (TVF A.Ş.) tarafından yönetildiği ve sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine
katkı sağlayacağı, bireysel emeklilik otomatik katılım sisteminde sunulan standart fon
portföyüne dahil edilen TVF tarafından ihraç edilecek sermaye piyasası araçları için herhangi
bir yoğunlaşma sınırı uygulanmayarak söz konusu fonların TVF tarafından ihraç edilecek
sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmasının teşvik edildiği hususları dikkate alınarak, menkul kıymet yatırım fonlarının portföylerine dahil edilen TVF tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için de Tebliğ’in 17. maddesinin birinci fıkrasında yer alan sınırlamaların uygulanmamasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, Tebliğ’in 17. maddesinin birinci fıkrası (d) bendi “d) TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı
kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçları için
bu fıkrada yer alan sınırlamalar uygulanmaz. Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan
yatırım, fon toplam değerinin %35’ini aşamaz.” şeklinde değiştirilmiş ve III-52.1 sayılı Yatırım
Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.c) 12.03.2019
tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

“Öte yandan, Tebliğ değişikliği öncesinde de yatırım fonları tarafından TVF tarafından ihraç edilecek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilmesi mümkün olup, yapılan değişiklik ile birlikte, TVF tarafından ihraç edilecek olan para ve sermaye piyasası araçları da TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ipotek finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen araçlar gibi yoğunlaşma ve ihraççı sınırlamalarından muaf tutulmuştur.

“Diğer taraftan, anılan bentte yer alan “Ancak bu bent kapsamında tek bir varlığa yapılan yatırım, fon toplam değerinin %35’ini aşamaz.” ifadesi ile TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ve Türkiye Varlık Fonu tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yapılan yatırımın araç bazında (ISIN bazında) fon toplam değerinin %35’ini geçemeyeceği hükmü korunarak, araç bazında (ISIN bazında) yoğunlaşma riskine karşı
sınırlamaya tabi tutulmuştur.

“Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler