Sosyal Medya

Ekonomi

Yaşasın seçim: Bakan Albayrak’tan KDV iadesi açıklaması!

Buna göre, bazı şartları sağlayan mükelleflerin, Ocak 2019 ve sonrasındaki işlemlerinden kaynaklanan, belirlenen sınırı aşan ve işlem türü itibariyle YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile talep edilebilen nakden iade talepleri, aranan belgelerin tamamının ibraz edilmesi kaydıyla "KDVİRA" sistemi tarafından sorgulanacak. Sorgulama sonucunda üretilen “KDV İadesi Ön Kontrol Raporu”na göre iade talebinin olumsuzluk tespit edilmeyen kısmının %50’si KDV İadesi Ön Kontrol Raporunun oluşturulmasından itibaren on iş günü içinde mükellefe iade edilecek.

Yaşasın seçim: Bakan Albayrak’tan KDV iadesi açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, KDV iadelerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak “Söz verdik, hayata geçirdik. Mükelleflerin KDV iadelerini 10 günde tamamlayacak yeni düzenlememiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.

KDV’de yeni iade taleplerinin yarısı 10 gün içimde ödenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Mart başından itibaren yürürlüğe girecek düzenleme ile Yeminli Mali Müşavir (YMM) KDV İadesi Tasdik Raporuna Dayalı İadeler bölümüne “KDV İadesi Ön Kontrol Raporuna Dayalı İade Uygulaması” eklendi.

KDV İADESİ NASIL ALINIR?

KDV iadesi nedir?

KDV, yansıtma sistemine dayalıdır. KDV iadesi, yansıtılamayan KDV’nin iade işlemidir. Yansıtmadan neyi kastettiğimizi şu örnekle açıklayabiliriz:

İnşaat firmaları inşaatlarını yaparken %18 oranında KDV’si olan demir ve çimento kullanır. Ancak yaptıkları yapıları tüketiciye %1 KDV ile satar. Kısacası, ‘yüklenmiş’ olduğu KDV’yi (‘yüklenmek’ vergisel bir tabirdir) tüketiciye yansıtamadığı için, iade talep etmek durumundadır.

Katma Değer Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi pek çok detayı olan ve azami dikkat gerektiren muhasebe konularından biri. 63 madde ve bu maddelere ek olarak 37 geçici maddeden oluşan 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na istinaden yüzlerce tebliğ hazırlanmıştır. Çok fazla artan tebliğ sayısı sebebiyle 2014 yılında KDV Genel Tebliği adı altında birleştirilmiş bir tebliğler serisi yayınlanmıştır. 2014’ten günümüze zaman zaman bu tebliği açıklayıcı nitelikte yeni tebliğler de yayınlanmıştır.

KDV iadesinin yasal dayanağı az önce bahsettiğimiz kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında şöyle açıklanır: “Vergiye tabi bir işlem söz konusu olmadığı veya katma değer vergisini fatura veya benzeri vesikalarda göstermeye hakkı bulunmadığı halde; düzenlediği bu tür vesikalarda katma değer vergisi gösterenler, bu vergiyi ödemekle mükelleftirler. Bu husus kanuna göre borçlu oldukları vergi tutarından daha yüksek bir meblağı gösteren mükellefler için de geçerlidir. Bu gibi sebeplerle fazla ödenen vergiler, Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre ilgililere iade edilir.)”

Aynı kanunun 9. maddesine göre vergi sorumlularının yaptığı tevkifat nedeniyle de iade durumu oluşabilir. Maliye Bakanlığı vergi alacağını güvenceye almak amacıyla kimi durumlarda ilgili kurum kişilere vergi kesintisi yapabilir. Bu durumlarda da KDV iadesi söz konusudur.

Kanunun 11. maddesinin 2. fıkrasına göre de mal ve hizmet ihracı işlemleri nedeniyle iade yapılabilir. İhracat yapan firmalar yurtdışına sattıkları mal ve hizmetler için ihraç ettikleri için KDV talep edemezler. Yüklendikleri ve tahsil edemedikleri KDV’yi iade olarak alırlar.
Kanunun 29. maddesinin 2. fıkrasına göre ise indirimli orandan kaynaklanan KDV iadesi yapılabilir.

Son olarak kanunun 32. maddesine istisnadan kaynaklanan iade durumları söz konusu olabilmektedir.

KDV iadesi için gereken evraklar nelerdir?

Her KDV iadesi için türüne göre ayrı evrak istenir. 3065 sayılı kanunun maddelerine göre iade taleplerinde vergi dairelerinin talep ettiği belgeler şunlardır:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • Satış veya hizmet faturaları listesi
 • Gümrük beyannamesi ya da listesi (Serbest bölgeye yapılan ihracatta serbest bölge işlem formu, posta veya kargo yoluyla gerçekleştirilen ihracatta elektronik ticaret gümrük beyannamesi)
 • İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi
 • Yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu.
 • maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:
 • Standart iade talep dilekçesi
 • İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi
 • İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi
 • İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu
 • Satış faturaları listesi
 • Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği

Maddeye göre iade talebinde bulunanlardan istenen belgeler:

 • Standart iade talep dilekçesi
 • İndirimli orana tabi işlemlerin yapıldığı yılda söz konusu işlemlere ait alış ve satış faturaları ve benzeri belgelerin listesi
 • Yıllık iade tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo
 • Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo
 • İadenin talep edildiği izleyen yılın ilk döneminden iadenin talep edildiği döneme kadar aylar itibarıyla devreden KDV tutarlarını gösteren tablo
 • İnternet Vergi Dairesi’nden KDV iade talebi

İnternet Vergi Dairesi’ne kullanıcı kodu ve şifrenizle giriş yaptığınızda yapabileceğiniz işlemler arasında, e-Beyanname, Bilgi Girişi, Dilekçe, Sorgulamalar, Gelir-Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) Kılavuzu ile birlikte KDV İade Talebi Listelerini Göndermede bulunuyor. KDV mükellefleri 2010 Ocak vergilendirme döneminden itibaren gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlerden kaynaklanan KDV iade taleplerini elektronik ortamdan yapabiliyor.

KDV nedir?

Ülkemizde 25.10.1984 tarih ve 3065 sayılı kanunla 1 Ocak 1985’ten itibaren uygulamaya konan ve kısa adı KDV olan katma değer vergisi, devletin harcamalar üzerinden aldığı bir vergi türüdür. Malın ilk üretiminden son tüketimine kadar geçen zaman içinde, her aşamada eklenen katma değeri, KDV belirler. Satışlarından elde ettikleri kârlara göre şirketler KDV farkı ödemesi yapsa da, KDV aslında son kullanıcının ödediği bir vergi türüdü. Kısacası, bir ürünün KDV’sini, o ürünü kullanan ya da tüketen öder.

KDV hangi durumlarda, kimlerden alınır?

 • Ticari, sanayi, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerden,
 • Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlardan,
 • Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetlerden (Posta, telefon, telgraf, teleks vb. ile radyo ve televizyon hizmetleri)
 • At yarışı ve spor-toto oynanması, piyango ve diğer talih oyunlarının düzenlenmesi ve oynanmasından,
 • Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteri ve konserlerden,
 • Müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlardan KDV alınır.

KDV ne zaman beyan edilir ve ne zaman ödenir?

Aylık olarak beyanname verenler, herhangi bir ayın beyannamesini ilgili ayı takip eden ayın en geç 24. günü akşamına kadar vermekle yükümlüdür. Ödeme ise, beyanname verilen ayın en geç 26. günü akşamına dek yapılmalıdır. Tüketiciler ise KDV’yi halihazırda mal ya da hizmeti satın alırken malın fiyatıyla birlikte öder.

Türkiye’de uygulanan KDV oranları nelerdir?

Her ülkenin KDV uygulaması farklıdır. Ülkemizde, ürünün ihtiyaç açısından zaruriyet derecesine göre %1, %8 ve %18 olmak üzere toplam üç çeşit KDV oranı uygulanır. Temel tüketim ürünleri (ekmek vb.), ile lüks olmayan barınma ihtiyaçlarına %1 oranında KDV uygulanırken, unlu mamuller harici lüks olmayan temel tüketim mallarından (süt, yumurta, peynir vb.) %8 oranında KDV alınır. %18 KDV uygulanan mallar ise, temel tüketim olmayan ürünlerdir. Bunlar genellikle telekomünikasyon ürünleri, beyaz eşyalar, mobilyalardır ve zorunlu olarak ihtiyaç duyulmayan bazı gıda mallarıdır.

KDV nasıl hesaplanır?

KDV, basit bir matematik hesabıyla hesaplanabilir. KDV hesaplarken aşağıdaki adımları takip etmek yeterlidir:

Yalnızca KDV tutarı hesaplanacaksa:
KDV hesaplaması yapılacak olan tutar alın.
Yasal olarak uygulanan %1, %8 ya da %18 KDV oranı seçilir. Bu oranın yüzdesi alınır. (0,01 veya 0,08 veya 0,18)
Tutar, oranın yüzdesiyle çarpılır.
Örnek: 50 liralık ve % 18 vergiye tabii bir ürünün KDV’si, 50×0,18 hesabıyla bulunur. Buna göre, KDV tutarı 50×0,18=9 TL’dir. Malın KDV’li tutarı ise, 50+9=59 TL’dir.
Eğer KDV dahil toplam tutar hesaplanacaksa:
KDV hesaplaması yapılacak olan tutar alınır.
Yasal olarak uygulanan %1, %8 ya da %18 KDV oranı seçilir. Bu oranın yüzdesi alınır ve 1+KDV formülüne göre, bu yüzdeye 1 eklenir. (0,01 + 1 veya 0,08 + 1 veya 0,18 + 1)
Tutar, bir üst maddedeki toplamla çarpılır.
Örnek: 200 liralık ve %8 vergiye tabii bir ürünün KDV dahil fiyatı, 200x(0,08+1) hesabıyla bulunur. Buna göre, KDV’li toplam 200×1,08=216 TL’dir.

Yorumlar

Banner

BAKMADAN GEÇME

Benzer Haberler